kontaktný formulár verného zákazníka:

Prevádzkovateľ:

IN VIVO s.r.o.

Dobrovičova 6, 811 09 Bratislava

IČO: 35 942 029

 

Informovaný súhlas dotknutej osoby na spracovanie osobných údajov

 

Titul, meno a priezvisko…………………………………………………

Adresa bydliska…………………………………………………./ďalej len dotknutá osoba/

Dotknutá osoba poskytuje  prevádzkovateľovi súhlas podľa zákona č. 18/2018 Z.z. so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré boli získané na účel  oprávneného záujmu prevádzkovateľa a to zaradenia do vernostného programu prevádzkovateľa, v rozsahu:

  • meno, priezvisko,
  • adresa bydliska
  • telefonický a e-mailový kontakt
  • č. bankového účtu

    Súhlas dotknutej osoby sa udeľuje na  tento konkrétny účel .

Prevádzkovateľ si je vedomý toho,  že uvedené osobné údaje boli poskytnuté na  účel opakovaného kontaktu s dotknutou osobou , t.j.  že osobné údaje  nebude sprístupňovať tretej strane, tak ako to  ustanovuje zákon 18/2018 Z.z.

Po skončení obchodného vzťahu sa prevádzkovateľ zaväzuje v zmysle ustanovenia zákona č. 18/2018 Z.z.  vrátiť všetky  oficiálne doklady dotknutej osobe, ak o to dotknutá osoba požiada.

Ďalej sa zaväzuje, že  nevyžiadané doklady v súlade s platnými predpismi bude archivovať a v zmysle  ustanovenia zákona 18/2018 Z.z.  zlikviduje osobné údaje dotknutej osoby 

Udelením súhlasu nie sú obmedzené Vaše práva dotknutej osoby. Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa máte právo:

  • žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov;
  • namietať spracúvanie svojich osobných údajov;
  • na prenosnosť osobných údajov;
  • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Dotknutá osoba vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté slobodne.

V Bratislave  dňa………………                                                                                                                                  

                                                                            ……………………………………………………

                                                                            Podpis dotknutej osoby